17. Marbles
 

老校長 / 03 Nov 2017

17. Marbles

 
18. Traffic Camera
 

老校長 / 03 Nov 2017

18. Traffic Camera

 
19. A Caring Puma
 

老校長 / 03 Nov 2017

19. A Caring Puma

 
20. Sometimes I Hate Chocolate
 

老校長 / 03 Nov 2017

20. Sometimes I Hate Chocolate

 
21. 600 Degrees Hot
 

老校長 / 03 Nov 2017

21. 600 Degrees Hot

 
22. The Echo of Life
 

老校長 / 03 Nov 2017

22. The Echo of Life

 
23. Susan\'s Protector
 

老校長 / 03 Nov 2017

23. Susan\'s Protector

 
24. Yellow Jackets
 

老校長 / 03 Nov 2017

24. Yellow Jackets

 
25. Searching for Wood
 

老校長 / 03 Nov 2017

25. Searching for Wood

 
26. Not Yet Ready to Burn
 

老校長 / 03 Nov 2017

26. Not Yet Ready to Burn

 
27. Our Younger Son
 

老校長 / 03 Nov 2017

27. Our Younger Son

 
28. Backpacking
 

老校長 / 03 Nov 2017

28. Backpacking

 
29. A Very Big Cat
 

老校長 / 03 Nov 2017

29. A Very Big Cat

 
30. Hells Angels
 

老校長 / 03 Nov 2017

30. Hells Angels

 
31. Counting Calories
 

老校長 / 03 Nov 2017

31. Counting Calories

 
32. Remembering Vacation
 

老校長 / 03 Nov 2017

32. Remembering Vacation

 
33. Skinner Challenging Ideas
 

老校長 / 03 Nov 2017

33. Skinner Challenging Ideas

 
34. Are We Missing Sometihg ?
 

老校長 / 03 Nov 2017

34. Are We Missing Sometihg ?